Artboard 1

Miljøvennlig før, nå og for alltid

For Avantor har satsingen på miljø vært sentral helt fra vi startet utbyggingen av Nydalen tidlig på 90-tallet. Miljøfokuset har siden vært et løpende prosjekt der lista stadig blir lagt høyere. I 2021 utarbeidet vi en ny miljøstrategi for 2021–2023.

Avantor var det første private eiendomsselskapet som ble miljøsertifisert etter ISO 14001, og er en sentral aktør i Grønn Byggallianse. Sammen bidrar vi til økt bærekraft i norsk bygg- og eiendomssektor.

Ny miljøstrategi rotfestet i FNs bærekraftsmål

I vår nye miljøstrategi for 2021–2023 har vi tatt utgangspunkt i FNs bærekraftsmål og sett på de målene som Avantor i størst mulig grad har mulighet til å påvirke. Strategien inneholder våre egne miljømål basert på seks av FNs bærekraftsmål. Målene er nøye valgt ut gjennom en vesentlighetsanalyse.

 • Bærekraftsmål 7 Ren energi for alle
 • Bærekraftsmål 11 Bærekraftige byer og samfunn
 • Bærekraftsmål 12 Ansvarlig forbruk og produksjon
 • Bærekraftsmål 13 Stoppe klimaendringene
 • Bærekraftsmål 15 Liv på land
 • Bærekraftsmål 17 Samarbeid for å nå målene

Trykk på bildet for å forstørre. 

Kortsiktige og langsiktige mål

For hvert av bærekraftsmålene har vi satt opp et konkret mål som skal nås innen utgangen av 2023, samt et langsiktig mål mot 2030. Det vil årlig gjennomføres en analyse for å fange opp eventuelle endringer som kan ha betydning for utviklingen. På den måten vil vi alltid være oppdatert og klare for å yte vårt beste for å oppnå både egne og FN sine mål. 

FNs bærekraftsmål 7:

Ren energi for alle

Miljømål 2023
 • Avantor skal bygge energieffektive bygg med følgende energimerke:
  • energimerke A for kontorbygg.
  • etterspørre energimerke A for boliger, og krav om minimum energiklasse B.
  • energimerke B for rehabiliterte kontorbygg med forbehold om teknisk/økonomisk/miljømessig hensiktsmessighet.
 • Gjennomsnittlig energiforbruk i våre bygg-porteføljer skal reduseres med 15 %.
 • Andel fornybar energi brukt i våre bygg skal være minimum 75 %.
 • Andel bygg med energioppfølgingssystem (EOS) skal være 100 %.
 • Andel bygg med energimerke skal være 100 %.
Miljømål 2030
 • Avantor skal redusere gjennomsnittlig energiforbruk og øke andelen fornybar energi betydelig.

FNs bærekraftsmål 11:

Bærekraftige byer og samfunn

Miljømål 2023
 • Alle Avantors utviklingsprosjekter skal planlegges med utgangspunkt i «Håndbok for bærekraftig stedsutvikling».
 • Ved bygging, rehabilitering og drift av våre eiendommer skal Avantor etterspørre utslippsfri transport. Dersom leverandøren ikke kan levere dette skal Avantor be om leverandørens plan for å øke andelen transporttjenester som er basert på nullutslippsteknologi.
 • I 2025 skal Avantors byggeplasser være utslippsfrie. Ved innkjøp av nytt utstyr eller transportmiddel skal Avantor velge utslippsfrie alternativer dersom disse er tilgjengelige.
 • Avantor skal regelmessig følge opp andelen som går eller reiser med henholdsvis fossilbil, elbil, sykkel og kollektivtransport. Minimum 85 % av leietakerne skal i 2023 benytte kollektivtransport eller utslippsfri persontransport.
Miljømål 2030
 • Avantor skal bidra til bærekraftig stedsutvikling.

FNs bærekraftsmål 12:

Ansvarlig forbruk og produksjon

Miljømål 2023
 • Avantor skal forbli miljøsertifisert iht. ISO 14001 og alle større områder, nybygg og større rehabiliteringer skal BREEAM sertifiseres.
 • Avantor skal utrede mulighet for rehabilitering før det evt. tas beslutning om riving.
 • Avantors større prosjekter skal oppnå min 50 % ombruk/ombrukbarhet av materialer/produkter. Ved ombygging må ombruk økes og avfallsmengde reduseres betydelig.
 • Avantor skal stille klimakrav i sine anskaffelser. Avantor skal unngå bruk av miljøskadelige kjemikalier og substitusjonsvurderinger skal utføres.
 • Avfallsmengde generert på byggeplass skal reduseres til maksimalt 25 kg/m2 og 70 % av avfallet fra byggevirksomhet skal material-gjenvinnes.
 • Sorteringsgraden i driftsfasen skal økes til min 65 % innen 2023.
 • Mengden matavfall skal følges opp i hvert bygg og reduseres med 20 % innen 2023.
Miljømål 2030
 • Avantor skal betydelig øke graden av ombruk av produkter/materialer og utnytte naturressurser effektivt.

FNs bærekraftsmål 13:

Stoppe klimaendringene

Miljømål 2023
 • Avantor skal oppnå «Grønn vekst», dvs. 5 % årlig reduksjon av klimagasser pr. enhet verdiskaping.
 • Klimagassutslippet fra nybygg skal reduseres med 50 % sammenliknet med referansebygg.
 • Avantors bygg og områder skal være klimatilpasset.
Miljømål 2030
 • Avantors eiendommer skal kunne stå imot klimarelatert risiko. Avantor skal oppnå grønn vekst i perioden 2016-2030.

FNs bærekraftsmål 15:

Liv på land

Miljømål 2023
 • Enhver utbygging skal øke tomtens økologiske verdi.
 • Avantor skal ikke bruke planter på fremmedartlisten i nye prosjekter.
 • Eksisterende planter på fremmedartlisten skal gradvis fjernes fra våre eiendommer.
Miljømål 2030
 • Biologisk mangfold på Avantors eiendommer skal økes.

FNs bærekraftsmål 17:

Samarbeid for å nå målene

Miljømål 2023
 • Avantor skal samarbeide med andre for å nå målene i miljøstrategien. Dette gjennom medlemskap i bla Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom, og samarbeid med FutureBuilt og Enova på enkeltprosjekter.
 • Avantor skal engasjere seg i relevante forsknings- og utviklingsprosjekter for å bidra til en bærekraftig utvikling av Avantor, og bransjen som helhet.
Miljømål 2030
 • Fremme partnerskap og samarbeid for å nå målene i miljøstrategien.

Miljørapport

Avantors miljørapport for 2022 gir innsikt i hvordan vi i Avantor følger opp våre miljømål. I vår miljøstrategi for 2020-2023 har vi konkretisert en rekke miljømål inn under FNs bærekraftsmål, for å sikre at vi bidrar positivt både lokalt og globalt.

Les rapporten her

Bruk sykkelen i Nydalen

Bruk sykkelen i Nydalen

Avantor ønsker å sette fokus på Nydalen som en sykkeldestinasjon og tilrettelegger for at enda flere skal velge å sykle til jobben.

les mer