Artboard 1

Miljø­vennlig før, nå og for alltid

For Avantor har satsingen på miljø vært sentral helt fra vi startet utbyggingen av Nydalen tidlig på 90-tallet. Miljøfokuset har siden vært et løpende prosjekt der lista stadig blir lagt høyere.

I 2023 utarbeidet vi en ny strategi som også inkluderer sosiale forhold og selskapsstyring. Til sammen utgjør dette vår ESG-strategi for 2026.

Avantor var det første private eiendomsselskapet som ble miljøsertifisert etter ISO 14001, og er en sentral aktør i Grønn Byggallianse. Sammen bidrar vi til økt bærekraft i norsk bygg- og eiendomssektor.

Avantors ESG-policy

Avantor skal i sin virksomhet beskytte og utvikle miljømessige (E), sosiale (S) og styringsmessige forhold (G), ved å aktivt bidra til at FNs bærekraftsmål nås. Vi skal stille krav til vårt eget og våre samarbeidspartneres bærekraftsarbeid, overholde våre samsvarsforpliktelser samt arbeide for kontinuerlig forbedring.

Rotfestet i FNs bærekraftsmål

I vår nye strategi for 2024–2026 har vi tatt utgangspunkt i FNs bærekraftsmål og EUs bærekraftsdirektiv (CSRD). Sammen har de dannet grunnlaget for utvelgelsen av de viktigste bærekraftsområdene for Avantor. Målene er nøye valgt ut gjennom en dobbel vesentlighetsanalyse. Strategien inneholder våre egne mål basert på sju av FNs bærekraftsmål:

 • Bærekraftsmål 7 Ren energi for alle

 • Bærekraftsmål 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst

 • Bærekraftsmål 11 Bærekraftige byer og samfunn

 • Bærekraftsmål 12 Ansvarlig forbruk og produksjon

 • Bærekraftsmål 13 Stoppe klimaendringene

 • Bærekraftsmål 15 Liv på land

 • Bærekraftsmål 17 Samarbeid for å nå målene

Kortsiktige og langsiktige mål

Hvert av bærekraftsmålene har et konkret mål som skal nås innen utgangen av 2026, samt en mer langsiktig ambisjon. Det vil årlig gjennomføres en vurdering for å fange opp eventuelle endringer som kan ha betydning for utviklingen. På den måten vil vi alltid være oppdatert og klare for å yte vårt beste for å oppnå både egne og FN sine mål.

I ESG-strategien har Avantor definert ambisjoner og mål for 2026 som følger:

FNs bærekraftsmål 7:

Ren energi for alle

Ambisjon

Avantor skal redusere gjennomsnittlig energiforbruk og øke andelen fornybar energi, også fra egen produksjon.

Mål for 2026
 • Avantor skal bygge energieffektive bygg med følgende energimerke:
  • Energimerke A for kontor/næringsbygg.
  • Etterspørre energimerke A for boliger, og som minimum kreve energimerke B.
  • Energimerke B for rehabiliterte kontor/næringsbygg med forbehold om teknisk/økonomisk/miljømessig hensiktsmessighet.
 • Gjennomsnittlig energiforbruk i Avantors kontorbygg bygget eller totalrehabilitert etter 2012 skal være lavere enn 140 kWh/kvm.
 • Avantors energiforbruk skal være minimum 90 % fornybar. Avantor skal utrede muligheter for, og miljøgevinster ved egenprodusert energi.
 • Andel næringsbygg med energioppfølgingssystem (EOS) skal være 100 %, med unntak av bygg som skal totalrehabiliteres eller rives.

FNs bærekraftsmål 8:

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Ambisjon

Avantor skal bidra til et seriøst arbeidsliv med høy etisk standard i hele vår forretningsvirksomhet og hos våre samarbeidspartnere. Ingen skal ta varig fysisk eller psykisk skade av å jobbe i Avantors prosjekter.

Mål for 2026

Ansvarlig forretningspraksis

 • Avantor skal sikre at de ansatte er godt kjent med og forstår Avantors etiske retningslinjer.
 • Avantor skal sikre at våre leverandører forplikter seg til ivaretakelse av klima, miljø, mennesker og samfunn.

Menneskerettigheter

 • Avantor skal ivareta menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og bidra aktivt til at menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold ivaretas i verdikjeden.

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

 • Avantor skal sikre gode arbeidsvilkår og godt arbeidsmiljø for egne ansatte.
 • Avantor skal sikre at entreprenører etterlever gjeldende lovverk, internkontroll og ivaretakelse av ansatte i verdikjeden.

FNs bærekraftsmål 11:

Bærekraftige byer og samfunn

Ambisjon

Avantor skal bidra til bærekraftig stedsutvikling.

Mål for 2026
 • Avantor skal bygge trygge nabolag som bidrar til å dekke næringslivets og innbyggernes behov for boliger, næring, rekreasjonsarealer og nødvendige støttefunksjoner.
 • Avantor skal tilrettelegge for grønn mobilitet for både boligkjøpere og leietakere. Mål om 75 % utslippsfri transport til/fra jobb.
 • Avantor skal bidra til å oppfylle eiendomsbransjens miljøambisjoner.
 • Avantor skal rapportere i henhold til EU-taksonomien og ESRS fra 2025.

FNs bærekraftsmål 12:

Ansvarlig forbruk og produksjon

Ambisjon

Avantor skal betydelig øke vår grad av ombruk av produkter og materialer, utnytte naturressurser effektivt og aktivt redusere avfall fra bygge- og driftsfasen.

Mål for 2026
 • Avantor skal BREEAM-sertifisere alle nye næringsbygg og større rehabiliteringer med forbehold om teknisk/økonomisk/miljømessig hensiktsmessighet, samt miljøklassifisere nye boligbygg.
 • Avantor skal utrede mulighet for ombruk og rehabilitering før det eventuelt tas beslutning om riving.
 • Avantor skal sikre at større prosjekter samlet benytter minimum 50 % ombrukte materialer og/eller materialer egnet for ombruk.
 • Avantor skal stille krav om å redusere avfallsmengden fra byggeplass. Målet er maksimalt 20 kg/kvm for næringsbygg og 25 kg/kvm for boligbygg.
 • 70 % av avfallet fra byggeplass skal materialgjenvinnes eller ombrukes.
 • Sorteringsgraden for avfall i driftsfasen skal minimum være 65 %.

FNs bærekraftsmål 13:

Stoppe klimaendringene

Ambisjon

Avantor skal redusere negativ klimapåvirkning fra egen virksomhet og i verdikjeden, samt sikre eiendommer mot risiko forbundet med klimaendringer.

Mål for 2026
 • Avantor skal utarbeide klimaregnskap for selskapet, identifisere de vesentlige driverne for klimagassutslipp og benytte innsikten som beslutningsgrunnlag for klimavennlig bygging og forvaltning. Klimaregnskapet skal være i tråd med kravene i CSRD.
 • Avantor skal sikre at klimagassutslipp fra nybygg skal være betydelig lavere enn referanseverdier per bygningstype angitt i BREEAM.
 • Avantor skal sikre at nybygg er klimatilpasset gjennom en risikovurdering i tidligfase. Eksisterende bygg skal være kartlagt i forhold til klimatilpasning, og nødvendige tiltak vurdert ut fra teknisk/økonomisk/miljømessig hensiktsmessighet.

FNs bærekraftsmål 15:

Liv på land

Ambisjon

Avantor skal gjøre transformasjonsarealer om til levende områder som fremmer økologiske og estetiske kvaliteter.

Mål for 2026
 • Avantor skal bidra til økt biomangfold i sine nærområder, både i forbindelse med nybygg, rehabiliteringer og områdeutvikling.
 • Avantor skal kontinuerlig jobbe for å fjerne planter på fremmedartlisten på våre eiendommer.

FNs bærekraftsmål 17:

Samarbeid for å nå målene

Ambisjon

Fremme partnerskap og samarbeid for å nå målene i ESG-strategien.

Mål for 2026
 • Avantor skal samarbeide med andre for å nå målene i strategien. Dette gjennom samarbeid med eksempelvis Grønn Byggallianse, kommuner vi opererer i, andre utbyggere, Norsk Eiendom FutureBuilt eller Enova.
 • Avantor skal engasjere seg i relevante forsknings- og utviklingsprosjekter for å bidra til innovasjon og kompetanseutvikling i Avantor, og i bygg- og eiendomssektoren som helhet.
 • Avantor skal støtte lokale aktiviteter blant annet gjennom nabolagsfondet.
Miljøprosjektet Nydalen

Miljøprosjektet Nydalen

For å kunne ta et tidligere industriområde til en grønn og moderne bydel, satte vi miljøstrategi øverst på agendaen.

les mer
Bruk sykkelen i Nydalen

Bruk sykkelen i Nydalen

Avantor ønsker å sette fokus på Nydalen som en sykkeldestinasjon og tilrettelegger for at enda flere skal velge å sykle til jobben.

les mer