Artboard 1
N

Regulering/utvikling

Oppstart: april 2020
Forventet vedtak: april 2022

N

Rammesøknad

Oppstart: april 2022
Forventet vedtak: april 2023

N

Bygging

Planlagt oppstart: sep 2023
Planlagt ferdig: sep 2025

Gullhaug Torg 1

170 boliger over 3.000 kvm næringsarealer på gateplan.

Næringsbebyggelsen som står på Gullhaug Torg 1 i dag, ble bygd for ca. 30 år siden, i en periode hvor kontor- og næringsbygg gradvis erstattet industribebyggelsen i Nydalen. Bygningsmassen er i liten grad tilpasset dagens ønske om å gjøre Nydalen til et attraktivt og mangfoldig byområde, med aktive og åpne fasader på gateplan.

Flere boliger og høyere utnyttelse

Avantor ønsker å utvikle Gullhaug Torg 1 i samsvar med dagens overordnede føringer for området, gjennom innpassing av flere boliger og høyere utnyttelse i tilknytning til kollektivknutepunktet Gullhaug Torg.

Det er avholdt en arkitektkonkurranse hvor 3 arkitektkontorer ble invitert til å komme med forslag. Basert på evalueringen av de mottatte forslagene, valgte vi å gå videre med MAD arkitekter.

FAKTA

Gullhaug Torg 1
0484 Oslo

Beliggenhet: Oslo
Arkitekt: MAD
Areal bygg: 17 000
Areal tomt: 6 000
Miljøsertifisering: BREEM-NOR
Eier: Avantor
Ferdigstillelse: September 2025

Et godt grep for byutvikling

Plan- og bygningsetaten (PBE) fremla i oktober 2020 sin Område- og prosessavklaring for området. Etaten konkluderer med at forslaget er i tråd med intensjonen om fortetting i Kommuneplan 2015 og Kommuneplanens nye samfunnsdel 2018. Videre mener man at den foreslåtte karrébebyggelsen er et godt byplangrep.

Endelig plan kan foreligge i 2022

En del justeringer av planforslaget pågår i dialog med PBE, og forslaget forventes lagt ut til offentlig ettersyn i løpet av tredje kvartal 2021. Det forventes at saken sendes til politisk behandling i løpet av våren 2022, og at endelig vedtatt plan kan foreligge i løpet av 2022. Totalt vil prosjektet inneholde ca. 170 boliger og ca. 3.000 kvm næringsarealer på gateplan.

Miljøvennlig fra før og for alltid

I Avantor har satsingen på miljø vært sentral helt siden utbyggingen av Nydalen startet tidlig på 90-tallet. For å kunne omskape et tidligere industriområde til en grønn og moderne bydel, måtte vi bestemme oss for å sette miljøstrategi øverst på agendaen. Nettopp derfor var Avantor det første private eiendomsselskapet som ble miljøsertifisert etter ISO 14001. Vi er også en sentral medspiller i Grønn Byggallianse som bidrar til økt bærekraft i norsk bygg- og eiendomsutvikling.

Samtidig er miljøfokuset et løpende prosjekt der lista hele tiden blir lagt høyere. Vi setter ambisiøse mål for vår fremtidige miljøsatsing og har høye krav til egne bygg. Avantors målsetting er at alle nybygg og større rehabiliteringer skal BREEAM-NOR-klassifiseres med mål om å oppnå miljøklasse «Excellent» eller «Very Good».